تاریخ انتشار: 95-10-02 14:10:41 پنج شنبه
(590)

لغتنامه تخصصی حسابداری-شماره1

لغتنامه تخصصی حسابداری-شماره1

Accounting www.3Lc.ir حسابداری
Accountant Accountant @hesabketab حسابدار
Auditing Auditing www.3Lc.ir حسابرسی حسابرسی
Account Account @hesabketab حساب حساب
journal journal www.3Lc.ir دفتر روزنامه دفتر روزنامه
ledger ledger @hesabketab دفتر کل دفتر کل
Account title Account title www.3Lc.ir عنوان حساب عنوان حساب
Accounting records Accounting records @hesabketab مدارک حسابداری مدارک حسابداری
Cash Cash www.3Lc.ir وجه نقد وجه نقد
Balance sheet Balance sheet @hesabketab ترازنامه ترازنامه
Asset Asset www.3Lc.ir دارایی دارایی
Liability Liability @hesabketab بدهی بدهی
Capital Capital www.3Lc.ir سرمایه سرمایه
Claim Claim @hesabketab ادعا- مطالبه ادعا- مطالبه
Invoice Invoice www.3Lc.ir فاکتور فاکتور
Journal entry Journal entry @hesabketab ثبت روزنامه ثبت روزنامه
Investment Investment www.3Lc.ir سرمایه گذاری سرمایه گذاری
Cash payment Cash payment @hesabketab پرداخت نقدی پرداخت نقدی
Entry Entry www.3Lc.ir ثبت ثبت
Credit Credit @hesabketab بستانکار- بستانکار کردن
Debit Debit www.3Lc.ir بدهکار- بدهکار کردن بدهکار- بدهکار کردن

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد
دیدگاه خود را بنویسید
*
*